پروژه توسعه مصلای قبرستان

باسمه تعالی

مصلای قبرستان دونا علیا بعلت کوچک بودن وعدم توفیق همه افراد به خواندن نماز میت ،مسولین

محل(اعم دهیار ،هیات امنا،واعضای شورای اسلامی )باکمک خیرین

تصمیم بر توسعه ی آن گرفتند وپروژه در حال انجام است