مراحل اسکلت بندی حسینیه دونا (عکس)

 عکسهایی از مراحل اسکلت بندی حسینیه دونا

(با تشکر از برادر عزیزم مهندس حاج علی توسلی بخاطر ارسال این عکسها)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 با تشکر مجدد از برادر عزیز مهندس حاج علی توسلی