.
جمعه 4 بهمن 1398.
امروز
الجمعة 29 جماد أول 1441.
برابر است با
Jan 24 2020.
تاریخ میلادی :

بیلی که در یک چشم بهم زدن پاروشد

شنیده بود اگر کسی چهل روز پشت سر هم جلو در خانه اش را آب و جارو کند ، حضرت خضر به دیدنش می آیدو آ رزوهایش را بر آورده می کند .

او از فقر و تنگدستی رنج می کشید. به خودش گفته بود :

اگر خضر را ببینم، به او میگویم که دلم میخواهد ثروتمند بشوم . مطمئن هستم که تمام بدبختی ها و بی پولی هایم از فقر و بی پولی است.

روز چهلم فرا رسید.هنوز هوا تاریک و روشن بود که مشغول جارو کردن شد. سپس داخل خانه شد تا بیلی بیاورد و آشغالها را برارد.

وقتی بیل به دست برمی گشت، ناگهان صدای پایی شنید. سر بلند کرد و دید پیرمردی به او نزدیک می شود. پیرمرد جلوتر که آمد سلام کرد. مرد جواب سلامش را داد.

پیرمرد پرسید صبح به این زودی اینجا چه می کنی ؟

مرد جواب داد: چهل روز تمام دارم جلو خانه ام را آب و جارو می کنم. تا حضرت خضر را ببینم.

پیرمرد گفت:حالا برای چه می خواهی خضر را ببینی ؟

مرد گفت آرزویی دارم که می خواهم به او بگویم.

پیرمرد گفت: چه آرزویی داری؟ فکر کن من خضر هستم، آرزویت را به من بگو...

مرد نگاهی به پیرمرد انداخت و گفت: برو پدر جان! برو مزاحم کارم نشو . پیرمرد اصرار کرد : حالا فکر کن که من خضر باشم . هر آ رزویی اری بگو..

مرد که حال و حوصله ی بحث کردن نداشت،رو به پیرمرد کرد و گفت:

اگر تو راست می گویی و حضرت خضر هستی ، این بیلم را پارو کن ببینم.

پیرمرد نگاهی به آسمان کرد.چیزی زیر لب خواند وبعد نگاهی به بیل مرد بیچاره انداخت .در یک چشم به هم زدن بیل مرد پارو شد. مرد که به بیل پارو شده اش خیره شده بود،تازه فهمید که پیرمرد رهگذر حضرت خضر بوده است . چند لحظه ای که گذشت سر برداشت تا با خضر سلام و احوال پرسی کند وآرزوی اصلی اش را به او بگوید،اما از او خبری نبود . مرد بیچاره فهمید که زحماتش هدر رفته است .

به پارو نگاه کرد و دید که جز در فصل زمستان به درد نمی خورد در حالی که از بیلش در تمام فصلها می توانست استفاده کندو درآمد کسب نماید.

از آن به بعد به آدم ساده لوحی که برای رسیدن به هدفی تلاش کند ، اما در آخرین لحظه به دلیل نادانی و سادگی موفقیت و موقعیتش را از دست بدهد می گویند: بیلش پارو شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نقشه آنلاین(دونا در نقشه)

حاضرین در سایت

ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تصویر تصادفی