تیمسار اسداله روئین فر (توکلی نوری )

 

 

آقای اسداله روئین فر (توکلی نوری )در هفتم تیرماه 1297شمسی در تهران متولد گردید وپنجمین فرزند آقای علی اکبر توکلی نوری می باشد .

تحصیلات ابتدایی ومتوسطه را در مدارس تهران وسال نهم را در اصفهان طی نمود ه وبه دنبال برکناری پدرش از وزارت دادگستری ونبودن محیط مساعد برای ادامه تحصیل ناگزیر (بنا به توصیه برادر بزرگ خود محمد توکلی نوری )در دانشکده افسری به تحصیل ادامه دادند وپس از طی دوره دانشکده در مهر ماه 1319به درجه ستوان دومی نائل وبه لشگر خوزستان انتقال یافت وهم زمان با این انتصاب  آقای علی اکبر توکلی نوری که قبلا به دادگستری خوزستان منتقل شده بودند به استان کرمان تغییرمکان  یافتند.

در اینجا  علت تعویض نام خانوادگی ایشان توضیح داده میشود :

روئین فر در سال دوم دانشکده افسری بودند که به جهات جونامساعدنسبت به پدرشان وامکان تاثیر نامطلوب آن روی وضع خدمتی وآینده خود تصمیم به تعویض  نام خانوادگی خویش گرفت ،با نگارنده (دکتر شیفته )که در آن تاریخ دوره احتیاط افسری وظیفه را در دانشکده افسری میگذرانیدم قصد خودرا در میان گذاشت وضمن دادن توضیحات خواستار یک نام خانوادگی مناسب شد که پیشنهاد نمودم با بررسی کتب لغت  یک نام خانوادگی مناسب انتخاب خواهم نمود وهردونفر تعویض هویت نمائیم که مورد موافقت قرار گرفت لکن بعدا که کلمه (شیفته )را پیشنهاد نمودم ایشان نپذیرفتند وبرای خود روئین فر را در نظر گرفتند وبهمین نحو دونفر در خواست تعویض نام خانوادگی نمودیم که اقدام گردید .

ایشان شروع خدمت افسری را باهمان جو ناساعد در لشگر خوزستان نوار مرزی جنوب بنام قصبه (اروند کنار فعلی )ادامه داد ودر شهریور 1320در اثر حمله متقین  به ایران (جنگ جهانی دوم )وهجوم نیروهای انگلیسی در آن  منطقه وجنگ شدیددر آبادان وخرمشهر بالا خره با ترک مخاصمه در ایران موجب گردید وی نیز از آن جو نا مطلوب گذشته ورهایی یابد .

مراحل خدمتی:

فرماندهی درواحد های صفی -مشاغل ستادی -قضائی -اطلاعاتی -آموزشی -تحقیقاتی در سازمان تحقیقات وارزیابی رزمی

در اسفند ماه 1347شمسی به سبب بروز اختلاف بین ایران وعراق در باره مرز آبی واستفاده از شط العرب برای کشتی رانی تجاری :ایشان را از ارتش به ژاندارمری کل کشور منتقل نمودند که در عملیات پیش بینی شده در منطقه آبادان وخرمشهر شرکت نماید که به مدت 18ماه در این ماموریت بودند که مورد تقدیر وتشویق واقع وبه ارتقاءدر جه امیری نایل گشته وسپس با سمت معاونت بازرسی کل  به طهران آمده ودر بهمن ماه 1349به فرماندهی مرکز آموزش زاهدان منصوب وبه در جه سرتیپی نائل گردیدند وپس از دوسال خدمت در زاهدان به علت بیماری پدر  بزرگوارشان در تهران ورسیدگی به امور شخصی وملکی پدر ی ، متقاضی بازنشستگی  شدند که موافقت شد .ایشان در سال 1328شمسی با خانم عشرت الملوک  دختر آقای اسداله خسروی بسوابق ارتباط فامیلی ازدواج نمود وصاحب سه فرزند یکی دختر ودوپسر شدند.

                                    برگرفته ازدست نوشته ها ی مرحوم دکتر شیفته