موذن( آشیخ رضا جعفری )

 

 

خدایش بیامرزد .فرقی نمیکرد برایش به اینکه در منزل هست یا در مزرعه یا در انبار علوفه حیوانات ،درهر جایی بود به محض فرارسیدن وقت اذان، شروع میکرد به اذان گفتن وسه مرتبه اذان در روز را حتما میگفت .حتی در صبحهای بسیار سرد زمستان .نثار روحش صلوات