پیرمرد خیّر

زمانیکه سادگی وصداقت برای مردم ارزش بود ومهربانی وکم توقعی جایگاه رفیعی دربین مردم داشت ،مرحوم کربلایی مهدی توکلی فرزند ملا علی یکی ازانسانهای فرهیخنه عصر خود بوددرحالیکه از نظر مادی بضاعت چندانی نداشت ،هنگامیکه اهالی  محل برای نوسازی مرحله اول حسینیه وگسترش ساختمان آن (سال 1345) کمر همت بستند ،بیش از نیمی از حیاط منزل مسکونی خودرا که در مجاورت حسینیه قرارداشت به حسینیه بخشید .این پیر مرد فرهیخته یک بار( با پای پیاده  که به مدت سه ماه طول کشید ) به پابوس مولای خویش آقا اباعبدالله الحسین نائل گشت.

یکی دیگر ازخصلتهای این پیرمرد امانت داری وصداقتش بود که به خاطر همین ویژگی به عنوان نامه رسان محل در بعضی از مواقع انتخاب میشد .رساندن نامه به بخش بلده یا تهران .که با سرعت خارق العاده ای این کار را انجام میداد . به گفته بعضی از شاهدین مسافت دونا تا بلده را یک روزه میرفت وبرمی گشت .خدایش رحمت کند.