ملا ابوجعفر جیرسرایی

آخوند ملا ابوجعفر جیر سرائی حدود 150سال پیش در دونا زندگی میکرد، ایشان روحانی برجسته ای بودکه  در دونا منبر میرفت ومومنین را ارشاد مینمود .

ایشان پدر بزرگ آقایان مرحوم حاج اصغر پیکرستان ،حاج اوسط وحاج اکبر پیکرستان وهمچنین پدر بزرگ حاج نوراله جعفری و پدر مرحوم آشیخ رضا جعفری بودند .

حقیر اطلاعات بیشتری از این مرحوم ندارم لذا از متعلقانش استدعا دارم در تکمیل شجره نامه این مرحوم بنده را یاری فرمایند